Lerarenopleiding Engels (Master 2022-2023) - Studiegids (2023)

cursus

Wacker Europese Gemeenschap kleinsemester1 kleinsemester2

Deel I Lerarenopleiding (30 EC)

Leren en begeleiden 3
Lesmethode 1 Moderne Vreemde Talen 5
Onderwijs (ICLON) 5
oefening 1 17

Deel II Lerarenopleiding (30 EC)

educatieve innovatie 3
Lesmethode 2 Moderne Vreemde Talen 5
Lesgeven uitleg 7
oefening 2 15

zuivere informatie

Op dit tabblad vind je de volgende informatie: Contactgegevens, Brightspace, Studentenwebsite en ICLON Regeling Lerarenopleiding.

aanraken

Voor vragen over studentenzaken, zoals roosters, cijferregistratie bij uSis, inschrijving in Brightspace, (her)inschrijving en uitschrijving universiteiten, diploma-uitreikingen en diploma-uitreikingen kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie van het ICLON via iclonlo@iclon.leidenuniv.nl of 071 - 527 40 15.

Studieadviseur: Toke Egberts
E-mail: studieadviseur@iclon.leidenuniv.nl

Zie voor gedetailleerde en actuele contactgegevensLove clone-website.

Doe mee aan een lezing

Je wordt geacht alle colleges bij te wonen; theorie en praktijkervaring zijn hier aan elkaar gekoppeld, dus deelname is belangrijk om de training te kunnen afronden. Als je door ziekte of andere overmacht een les mist, meld dit dan voor aanvang van de les bij de instructeur. Of en hoe je opgeleid gaat worden, wordt dan besproken.

studie gids

in deze elektronischestudie gidsJe vindt specifieke informatie over de cursus. U vindt bijvoorbeeld gerelateerde informatie:

lichte ruimte

lichte ruimteis de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Elk cursusonderdeel heeft zijn eigen "course" in Brightspace. Bovendien kan dat in je cursusICLON lerarenopleidingNaast de aan de slag-modules vind je hier ook informatie over bijvoorbeeld

 • bij wie u terecht kunt met vragen

 • trainingsverslag

 • instructies

 • Examencommissie ICLON

  (Video) Teaching English Online | Free online course | Starting 31 January 2022

 • OnderwijsraadICLON

studentenwebsite

bovenopstudentenwebsiteOp de Universiteit Leiden vind je algemene informatie voor studenten. Selecteer uw opleiding (docenten VHO in schoolvakken) om ICLON-specifieke informatie te vinden. Voorbeeld van informatie:

 • Universitaire inschrijving en uitschrijving

 • Examencommissie en Onderwijscommissie

 • Student status

 • Studentenvoorzieningen en ondersteuning

ICLON Regeling Lerarenopleiding

ik stap inorganisatorische begeleidingJe vindt er belangrijke regels en documenten over de lerarenopleiding, zoals:

 • Onderwijs Examen Regeling (OER)
  Een onderwijs- en examenregeling is een wettelijk document dat geldt voor een studiejaar. In de OER vind je bijvoorbeeld informatie over:
  o Vraag een ontheffing aan
  o Tentamens (nakijktermijn, geldigheidsduur etc.)
  o Heb een standaard van lof
  o Gedragscode
  o Onderwijsleerresultaten (artikel 2.3)

 • Examencommissie Regels en Richtlijnen
  In de Regels en Richtlijnen staan ​​de opdracht en bevoegdheden van de examencommissie en kunnen studenten informatie vinden over het examen en het beoordelingsproces.

 • lijst van examinatoren
  De examencommissie van het ICLON wijst elk studiejaar examinatoren aan. Docenten die voor het lopende studiejaar zijn aangesteld, worden vermeld op de lijst van examinatoren.

gereedheid voor de arbeidsmarkt

Lerarenopleiding voor Arbeidsmarktbereidheid

Naast een gedegen universitaire opleiding wil de Universiteit Leiden je ook zo goed mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt en zo bijdragen aan de ontwikkeling van je inzetbaarheid en je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Het maakt het voor jou makkelijker om je transitie naar de arbeidsmarkt in te zetten, inzetbaar te blijven in een dynamische arbeidsmarkt en te werken in een (loopbaan)baan die past bij jouw persoonlijke waarden, voorkeuren en ontwikkeling.

Werkgelegenheidsontwikkeling bestaat uit vijf met elkaar samenhangende componenten. Het is belangrijk dat studenten zich tijdens hun studie op alle gebieden ontwikkelen.

Het inzetbaarheidsprofiel vormt de kern van de inzetbaarheid van een student. Studenten die [1] interdisciplinaire vaardigheden en [2] vakspecifieke kennis en vaardigheden ontwikkelen en [3] praktijkervaring opdoen, zijn beter inzetbaar op de arbeidsmarkt. De zelfredzaamheid van studenten op de arbeidsmarkt wordt vormgegeven rond inzetbaarheid. Inzicht in de arbeidsmarkt en kunnen reflecteren op het eigen profiel en ontwikkeling door [4] arbeidsmarktoriëntatie [5] Zelfreflecterende studenten kunnen na hun afstuderen, maar later naarmate hun loopbaan vordert, beter hun weg vinden op de arbeidsmarkt.

De ontwikkeling van de lerarenopleiding en de werkgelegenheid laat het volgende patroon zien. Het algemene doel van de lerarenopleiding is dat leraren leren hun eigen denken en gedrag (agency) onafhankelijk te beheren op drie onderling samenhangende gebieden van juridische competentie: inhoudelijke relevantie, (onderwerp)onderwijs en onderwijsbekwaamheid. Dit betekent dat leraren zich steeds meer (1) bewust zijn van de kansen die deze gebieden met zich meebrengen; (2) ontdekken wat zij belangrijk vinden in het onderwijs en dit kunnen laten zien aan betrokkenen; (3) steeds beter in staat zijn om te bereiken wat zij willen .

Het getrainde model van het ICLON is zich expliciet bewust van het gedrag van docenten in de complexe praktijk. In de training hiervoor gaan we uit van de ecologie van de leerling-leraar klas en wat de leerkracht al doet en wil bereiken (doelenstelsel). We ondersteunen docenten om regelmatig een leercyclus te doorlopen (ontwikkeling van intentie, ontwerp, implementatie, leren uit ervaring en reflectie op het doelsysteem). Besteed niet alleen aandacht aan problematische ervaringen, maar leer ook expliciet van succesvolle ervaringen, omdat dit de leraar helpt te bepalen wat hij of zij al kan en belangrijk vindt. De fasen van de cyclus worden theoretisch verdiept en uitgebreid door docenten kennis te laten maken met theoretische perspectieven gerelateerd aan de drie competentiegebieden. Leraren krijgen zo de kans om een ​​persoonlijk leerproces te doorlopen waarin ze gaandeweg voortbouwen op wat ze al willen en kunnen, en zo hun onderwijskundige vaardigheden in de drie competentiegebieden in onderling verband ontwikkelen. Hierdoor kan ook een goede balans worden gevonden tussen vernieuwing en routine. Updates van het repertoire vinden zo altijd stap voor stap plaats en spelen in op wat docenten al willen en kunnen. Gaandeweg worden leraren ook aangemoedigd om instrumentele en normatieve aspecten van professionele ontwikkeling te coördineren. Enerzijds wordt leraren vaak gevraagd waarom ze een bepaalde handeling belangrijk vinden, en in hoeverre relevante personen zoals leerlingen, ouders en collega's het (normaal gezien) de moeite waard vinden. In plaats daarvan worden leraren uitgenodigd om af te dalen van de hogere doelen van het doelsysteem door zich af te vragen hoe ze die doelen (en meer) (instrumenteel) kunnen bereiken.

Het leertraject van een student vindt deels op de school en deels op de hogeschool plaats. Op deze manier proberen we binnen de hogeschool en school een leergemeenschap te ontwikkelen waar leerkrachten niet alleen kunnen leren van de leerkrachten en begeleiders van de school, maar ook van elkaar en van collega's in de school. Voor de competentiegebieden is een continu leerproces ontwikkeld, dat zowel een basisopleiding en een introductiefase als een gedeeltelijke doorontwikkeling omvat. Binnen deze leerlijnen worden basale onderwijstaken onderscheiden die in het onderwijs worden uitgevoerd, zoals het ontwerpen en geven van gedifferentieerd onderwijs, omgaan met studenten, instructies geven, motiveren van studenten, coördineren van studenten etc. Docenten krijgen dan hulp op maat om deze taak te volbrengen, waarbij zoals gezegd perspectieven en bijbehorende tools een belangrijke rol spelen. Ook wordt de nadruk gelegd op formatieve beoordelingsformulieren waar docenten van kunnen leren.

Career Services, LU Career Zone en Career Seminar Calendar

Facultaire loopbaandiensten

Lerarenopleiding studenten kunnen gebruikenArbeidsvoorziening.Studenten kunnen zich aansluiten bij de faculteit die behoort tot het onderwerp van hun opleiding. Je kunt bij de Carrièreservice van de Hogeschool terecht voor individueel loopbaanadvies, beoordeling van je cv/brief/LinkedIn-profiel, informatiesessies en carrière-evenementen.

Carrièregebied Universiteit Leiden

vanCarrièregebied Universiteit Leidenis een website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van hun (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie, (loopbaan)testen en tools op het gebied van (studie)loopbaanplanning, carrièremogelijkheden vanuit je opleiding, arbeidsmarktoriëntatie, jobhunting,Alumni Mentor Netwerk, jobportaal, seminars en evenementen da Karriereservice.

Seminaries en Evenementen

ik stap incursus kalenderHier vindt u een overzicht van carrière- en toegepaste workshops die door Careers Services worden georganiseerd.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated: 29/05/2023

Views: 6479

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.